Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

Badania

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie zaprasza wszystkie zainteresowane firmy oraz instytucje do współpracy i korzystania z powstałej infrastruktury.
Wyniki z przeprowadzonych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz instytucji są udostepniane bezpłatnie.

Kontakt:
mgr inż. Piotr Różański
e-mail: prozanski@panschelm.edu.pl
tel. 82 562 06 17
Prawa do uzyskanych wyników przysługują Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.

Oferujemy takie rozwiązania jak:

 • badania emisji związków toksycznych wg norm EURO 4/5/6, EPA/CARB USA oraz norm japońskich,
 • testy emisji w ujemnych temperaturach otoczenia,
 • badania emisji silników zasilanych paliwami płynnym i, gazowymi, biopaliwami,
 • badania emisji cząstek stałych metodą wagową oraz pomiary ilości cząstek PH,
 • badania sprawności i trwałości eksploatacyjnej reaktorów katalitycznych,
 • pomiary parametrów dynamicznych na hamowni silnikowej i  podwoziowej,
 • badania trwałościowe   i  szoki   termiczne   całościowe,   elementów  konstrukcyjnych i podzespołów,
 • badania poziomu hałasu statków powietrznych,
 • badania środowiskowe pomiaru hałasu na lotnisku,
 • badania paliw płynnych, gazowych i biopaliw,
 • prace rozwojowe nad nowymi konstrukcjami silników i płatowców,
 • badania nowo projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych silników i płatowców,
 • badania trwałości  i  niezawodności  eksploatacyjnej  pozostałych  układów  pojazdów
 • płatowca w komorze klimatycznej, prace nad obniżeniem emisji szkodliwych,
 • badania materiałów  i  konstrukcji  lotniczych  (kompozytów),  tworzenie  nowych struktur  kompozytów  lotniczych   i   ich   badania   z   uwzględnieniem    toksyczności
 • zagrożeń środowiskowych,
 • badania obrabialności kompozytów lotniczych, stopów aluminium, magnezu , tytanu
 • innych materiałów konstrukcyjnych,
 • kontrola wad materiałowych stopów lotniczych oraz materiałów wykorzystywanych
 • przemyśle samochodowym,
 • identyfikacja uszkodzeń powierzchni statków powietrznych w wyniku stosowania ostrych narzędzi podczas usuwania powłok malarskich i uszczelnień,
 • badania drgań i ich zagrożeń oraz negatywnego oddziaływania na otoczenie,
 • badania cieplne silników samochodowych i lotniczych oraz wszelkich procesów cieplnych, mających wpływ na doskonalenie wytwarzania, środowisko, emisję spalin, wycieki gazów organicznych itp., bez konieczności narażania ludzi na przebywanie w bliskiej odległości wycieku, itp.,
 • ocena skuteczności wykrywania ścieżki cięcia z bryły 3D i automatycznego wykrywania grubości cięcia,
 • optymizację doboru parametrów technologicznych procesu cięcia,
 • analizę wpływu   systemu   kontroli   posuwu   na   wydajność   cięcia,   jakość   cięcia i dokładność wymiarowo kształtową,
 • ocenę skuteczności układów antykorozyjnych maszyny i przedmiotów obrabianych,
 • badanie sposobów minimalizacji zużycia energii przez maszynę,
 • monitoring i kontrolę „iskry” w szczelinie obróbkowej celem doskonalenia wykończenie powierzchni,
 • opracowanie systemów zwiększania stabilności, prędkości i dokładności obróbki schodkowej oraz części o nieregularnych kształtach,
 • opracowanie skutecznych systemów odpylania i odgazowania produktów obróbki.
 • badanie procesów resztkowych i ich wpływu na środowisko i personel techniczny,
 • badania nad opracowaniem wytycznych i zasad bezpiecznego cięcia z wykorzystaniem procesów elektroerozji,
 • utylizacja i bezpieczeństwo produktów roztwarzania elektroerozyjnego oraz produktów poszlifierskich,
 • opracowywanie zoptymalizowanych            technologii    drążenia      elektroerozyjnego elektrodą,
 • opracowywanie technologii drążenia mikrootworów o różnych kształtach,
 • monitoring i diagnostykę zużycia elektrody,
 • monitoring i kontrolę wytwarzanych gazów podczas obróbki i ich wpływu na otoczenie,
 • optymalizację procesu drążenia  wgłębne  go  z  uwzględnieniem  technologicznych warunków  obróbki   w    konkretnych    zastosowaniach    (cele        poprawy     precyzji i wydajności obróbki),
 • kontrola procesów przewodzenia ciepła i jego wpływu na odkształcenia termiczne wynikające ze zmian temperatury cellem zapewnienia wysokiej dokładności obróbki,
 • efektywna kontrola stabilizacji termicznej (wewnętrznej i zewnętrznej temperatury odlewu) ważniejszych podzespołów maszyny,
 • minimalizacja zużycia elektrody grafitowej przy zwiększonej wydajności drążenia,
 • ocena możliwości podwyższania parametrów obróbki przy zużyciu elektrody na poziomie „nano”,
 • ocena możliwości obróbki skomplikowanych kształtów z jednego zamocowania zwiększając wydajność i dokładność,
 • poszukiwanie nowych zastosowań obróbki elektroerozyjnej w przemy śle lotniczym, medycznym, samochodowym i wydobywczym,
 • badanie wpływu twardych cząstek fazy zbrojącej w osnowie (obecność: tlenków, azotków, węglików itd.) na przebieg procesu elektrodrążenia kompozytów aluminiowych,
 • badanie wpływu nieciągłości w strukturze przy przechodzeniu przez granicę fazowaną styku cząstka-osnowa,
 • alternatywne zastosowania  obróbki  elektroerozyjnej     w  procesie  kształtowania wyrobów kompozytowych wykonywania złożonych kształtów, wgłębień i otworów o małych średnicach,
 • badanie wpływu twardych i odpornych termicznie napełniaczy (cząstek zbrojenia) na wydajność obróbki,
 • minimalizacja drgań i hałasu w warunkach produkcyjnych,
 • opracowywanie zoptymalizowanych technologii szlifowania,
 • monitorowanie procesu zużywania się ściernic,
 • kontrola jakości powierzchni obrobionej po szlifowaniu precyzyjnym,
 • badanie wpływu niewyrównoważenia statycznego na dokładność wymiarowo-kształtową wyrobów,
 • badanie wpływu niewyrównoważenia dynamicznego na dokładność wymiarowo-kształtową wyrobów,
 • opracowanie sposobów efektywnego obciągania ściernicy podczas procesu szlifowania,
 • ocenę efektywności szlifowania jako podstawy wyboru technologii utylizacji drobnoziarnistych odpadów poszlifierskich,
 • minimalizację procesu chłodzenia w procesie szlifowania jako forma ochrony środowiska,
 • określanie sposobów i metod utylizacja odpadów poszlifierskich w przemyśle maszynowym,
 • analizę aspektów proekologicznych podczas optymalizacji obróbki szlifierskiej,
 • badanie i diagnostykę procesu szlifowania,
 • możliwości modelowania procesu scalania drobnoziarnistych odpadów poszlifierskich,
 • analizę możliwości odzysku surowca z odpadów poszlifierskich w przemyśle maszynowym,
 • opracowywanie metod utylizacji materiałów drobnoziarnistych,
 • opracowanie zoptymalizowanych technologii cięcia mosiądzu, miedzi i innych części silnie refleksyjnych,
 • opracowanie zoptymalizowanych technologii cięcia stopów lotniczych i materiałów trudnoobrabialnych,
 • redukcja czasów nieprodukcyjnych na obrabiarce poprzez wykorzystanie zautomatyzowanego procesu podawania materiału,
 • analiza podatności na automatyzację procesu ciecia laserowego,
 • dynamiczne pozycjonowanie głowicy laserowej i jego wpływ na dokładność wyrobu,
 • badanie stabilności termicznej wycinarki laserowej,
 • analiza zużycia gazów w procesie ciecia laserowego,
 • zabezpieczenia antykolizyjne w procesie ciecia laserowego,
 • badanie dokładności wewnątrz obrabiarkowych systemów pomiarowych wycinarki laserowej,
 • badanie dokładności i powtarzalności pozycjonowania głowicy wycinarki laserowej,
 • problemy zachowania odchyłek kształtu i wymiaru w procesie ciecia laserowego,
 • błędy ukosowania i załamania wiązki podczas cięcia laserowego,
 • badania wpływu zjawiska odparowania materiału na środowisko,
 • minimalizacja drgań i hałasu w warunkach produkcyjnych,
 • paliwa ciekłe: benzyny bezołowiowej, benzyny lotniczej, paliw do turbinowych silników lotniczych, oleju napędowego,
 • biopaliwa ciekłe: FAME, bioetanol, benzyny silnikowe z bioetanolem, oleje napędowe z FAME, oleje roślinne,
 • środki smarowe: przemysłowe oleje smarowe, oleje silników,
 • wyroby chemiczne: dodatki i pakiety dodatków do pal iw i olejów smarowych,
 • oznaczanie m.in. takich parametrów jak: gęstość, lepkość, zawartość pierwiastków, temperaturę blokady zimnego filtra, działanie korodujące na miedzi, oznaczenie odporności benzyny na utlenianie, oznaczenie temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky Martens itd.,
 • prowadzenie badań nad implantami kości,
 • badanie modeli stomatologicznych oraz ortodontycznych,
 • badania pokryć izolacyjnych i barier oddziaływania w środowisku ustrojowym,
 • badania warstw utwardzających nakładanych plazmowo przy skomplikowanych kształtach implantów i protez oraz elementów mocujących implanty,
 • spajania elementów technicznych poprzez nakładanie cienkich warstw plazmowych dla super wytrzymałych połączeń technicznych,
 • badania trwałości implantów i elementów usztywnienia kręgosłupa,
 • badania trwałości implantów stawu biodrowego,
 • pomiarów obciążeń skrętno-rozciągających stawu kolanowego i stawu biodrowego celem uzyskania prawidłowych ortopedycznych konstrukcji przywracających ich sprawność,
 • endoprotezy stawu biodrowego w solance imitującej płyny ustrojowe człowieka,
 • prowadzenie testów zarówno części, jak i podzespołów w przemy śle biomedycznym (materiały kompozytowe), elektronicznym, i tworzyw sztucznych,
 • analizę małych podzespołów i wykrywanie wtrąceń metalowych w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, kosmicznym i budowlanym,
 • analizę stopów metali szlachetnych,
 • pomiar punktowy lub wyznaczenie rozkładu pierwiastkowego na większych powierzchniach,
 • jakościowe i ilościowe oznaczanie ponad 70 pierwiastków, w bardzo szerokim zakresie stężeń, z dużą czułością i rozdzielczością,
 • monitorowanie zawartości pierwiastków na każdym etapie przetwarzania produktu w celu kontroli i przewidywania zmian właściwości eksploatacyjnych,
 • monitorowanie zawartości pierwiastków w lekach (przemysł farmaceutyczny), kosmetykach (przemysł kosmetyczny), metalurgii i jej wpływu na środowisko, a także olejów, ropy naftowej,
 • zastosowanie optycznej spektrometrii emisyjnej, ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej w badaniach przetworów naftowych (przemysł petrochemiczny), ochronie środowiska,
 • kontrola absorpcji różnych pierwiastków w czasie wegetacji warzyw, czy kontrola zmiany składu jakościowego gleby.